SOOS Symposium 2023 Translations of Statement & Media Release

Image

The Southern Ocean is a critical component of the global climate system.  The Southern Ocean controls to a large extent the uptake of human generated heat and carbon into the ocean. Yet, we are currently observing critical changes in the Southern Ocean that are seen in the record low levels of sea-ice extent, record high temperatures and dramatic shifts in penguin populations, among other striking changes. The chronic lack of observations for the Southern Ocean challenges our ability to detect and assess the consequences of change. As such, it is more pressing than ever to have a sustained and coordinated Southern Ocean observing system to provide an understanding of current conditions, inform predictions of future states, and support policies and regulations for the benefit of society.

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - English

Español

El océano Antártico es un componente crítico del sistema climático global. Controla en gran medida la absorción en el océano del calor y el carbono generado por la actividad humana. Sin embargo, en la actualidad estamos observando cambios críticos en el océano Antártico, evidenciados por la reducción masiva y los niveles mínimos récord de extensión del hielo marino, las temperaturas excepcionalmente altas y los cambios drásticos en las poblaciones de pingüinos, entre otros cambios impactantes. La crónica falta de observaciones en el océano Antártico desafía nuestra capacidad para detectar y evaluar las consecuencias del cambio. Por lo tanto, es imprescindible contar con un sistema de observación sostenido y coordinado en el océano Antártico que contribuya a la comprensión de las condiciones actuales y permita predecir estados futuros para informar estas predicciones y respaldar políticas y regulaciones en beneficio de la sociedad.

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - Español

中文

南大洋是全球气候系统的重要组成部分。南大洋在很大程度上控制着海洋对人类产生的热量和碳的吸收。然而,我们目前观测到南大洋正在发生着重大变化,包括海冰范围破纪录低值、破纪录高温、企鹅种群的巨大变化以及其他显著变化。 长期缺乏南大洋观测使得发现以及评估这些变化产生的后果充满挑战。 因此,现在比过去任何时期都更迫切需要建立一个持续且协调的南大洋观测系统,以便更好地理解当前状况、为预测未来状态提供信息,并为制定有利于社会发展的政策和法规提供支撑。

Français:
L’Océan Austral est une composante critique du système climatique global. L’Océan Austral est en grande partie responsable de l’absorption de chaleur et carbone anthropogéniques par l’océan global. Des changements brutaux ont été récemment observés dans l’Océan Austral, tels que la diminution drastique de la banquise, des températures de l’eau particulièrement élevées et des changements importants concernant les populations de manchots. Le manque chronique d’observations in situ de l’Océan Austral met, cependant, en péril notre capacité à détecter et envisager les conséquences du changement climatique. Il est donc urgent de développer un système d’observation de l’Océan Austral soutenu et coordonné, ceci afin de comprendre l’état actuel de cet océan, afin d’affiner les prédictions futures et afin d’informer et soutenir les politiques de régulation pour le bien de l’humanité.

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - Français
한국어


남극해는 전 세계 기후 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 남극해는 인간이 발생시킨 열과 탄소의 엄청난 부분을 바다로 흡수시키면서 조절합니다. 하지만, 우리는 지금 남극해에서 기록적으로 낮은 해빙 면적, 유래없이 높은 온도 및 펭귄 인구의 극적인 변화와 같은 대단히 중요한 변화들을 관측하고 있습니다. 남극해에 대한 지속적인 관측 부족은 변화의 결과를 감지하고 평가하는 능력에 가장 큰 장애물 입니다. 따라서, 현재의 상황을 이해하고, 미래의 상태를 예측하며, 사회의 이익을 위한 정책과 규제를 지원하기 위하여 남극해 관측 시스템을 지속적이고 체계적인 형태로 갖추는 것이 어느 때보다 중요합니다.

Deutsch
Der Südliche Ozean ist ein entscheidender Bestandteil des globalen Klimasystems. Der Südliche Ozean kontrolliert in großem Maße die Aufnahme von menschlich erzeugter Wärme und Kohlenstoff in den Ozean. Dennoch beobachten wir derzeit extrem kritische Veränderungen im Südlichen Ozean, die sich in historisch geringer Meereisbedeckung, Rekord-hohen Temperaturen und dramatischen Verschiebungen der Pinguinpopulationen, neben noch weiteren bemerkenswerten Veränderungen, zeigen. Doch durch den chronischen Mangel an Beobachtungsdaten im Südlichen Ozean wird unsere Fähigkeit zur Erkennung und Bewertung der Folgen solcher Veränderungen in Frage gestellt. Daher ist es dringender denn je, ein nachhaltiges und vernetztes Beobachtungssystem für den Südlichen Ozean zu besitzen, um aktuelle Bedingungen zu verstehen, zukünftige Zustände vorherzusagen und Richtlinien und Vorschriften zum Wohle der Gesellschaft zu fördern

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - German

Italiano

L'Oceano Meridionale (Antartico) è un componente critico nel sistema climatico globale. L'Oceano Antartico mitiga la gran parte delle emissioni di diossido di carbonio e termiche generate dall'uomo. Purtroppo, questo Oceano è testimone di cambiamenti critici e significativi come il record negativo di estensione dei ghiacciai, il picco massimo di temperatura più alta, una drammatica migrazione delle colonie dei pinguini, solo per citare alcuni degli effetti avversi. La mancanza cronica di dati sull'Oceano Meridionale mina la nostra capacità di individuare e comprendere gli effetti di questi cambiamenti. Mai come ora è necessario avere un sistema di osservazione coordinato e finanziariamente sostenuto affinché il Sistema Osservativo dell'Oceano Australe (SOOS) possa permettere la comprensione delle condizioni, abilitare la capacità di prevedere scenari futuri, e possa contribuire a definire politiche e regolamenti per il bene della società.

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release  - Italiano

Čeština

Jižní Oceán je kritickou součástí globálního klimatického systému. Jižní Oceán řídí do značné míry příjem tepla a uhlíku generovaného člověkem do oceánu. V současné době však pozorujeme kritické změny v Jižním Oceánu, které jsou vidět v rekordně nízkých úrovních rozlohy mořského ledu, rekordně vysokých teplotách a dramatických posunech v populacích tučňáků, mezi jinými zarážejícími změnami. Chronický nedostatek pozorování pro Jižní Oceán zpochybňuje naši schopnost odhalit a posoudit důsledky změn. Jako takové je naléhavější než kdy jindy mít trvalý a koordinovaný systém pozorování Jižního Oceánu, který by poskytoval porozumění současným podmínkám, informoval předpovědi budoucích stavů a podporoval zásady a předpisy ve prospěch společnosti.

Português
O Oceano Austral é uma componente crítica do sistema climático global. O Oceano Austral controla em grande parte a absorção do calor e carbono gerados pelo homem para o oceano. No entanto, estamos atualmente observando mudanças críticas no Oceano Austral que são vistas nos níveis recordes de extensão do gelo marinho, recordes de altas temperaturas e mudanças dramáticas nas populações de pinguins, entre outras mudanças marcantes. A falta crônica de observações para o Oceano Austral desafia nossa capacidade de detectar e avaliar as consequências desta mudança. Como tal, é mais urgente do que nunca ter um sistema sustentável e coordenado de observação do Oceano Austral, para fornecer uma compreensão das condições atuais, informar previsões de estados futuros e apoiar políticas e regulamentos para o benefício da sociedade.

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - Português
Svenska
Södra Oceanen är en kritisk komponent i det globala klimatsystemet. Södra Oceanen kontrollerar i stor utsträckning upptaget av mänskligt genererad värme och kol i havet. För närvarande observerar vi allvarliga förändringar i Södra Oceanen som kan ses i rekordlåga nivåer av havsis, rekordhöga temperaturer och dramatiska förändringar i pingvinpopulationer, bland andra slående förändringar. Bristen på observationer i Södra Oceanen utmanar vår förmåga att upptäcka och bedöma konsekvenserna av förändringar. Som sådant är det viktigare än någonsin att ha ett långsiktigt och samordnat observationssystem i Södra Oceanen för att möjliggöra en förståelse för nuvarande förhållanden, informera om förutsägelser om framtida scenarios och stödja policyer och föreskrifter till gagn för samhället.
日本語
南極海は、地球の気候システムにおいて極めて重要な役割を果たしています。南極海の働きは、人類の活動によって排出された熱や炭素がどのように海に取り込まれるかに大きく関わっています。しかし、現在、南極海では重要な変化が観察されており、海氷の範囲が過去最低レベルになったり、過去最高気温が記録されたり、ペンギンの個体数に劇的な変化が見られるなどの顕著な変化が起きています。こうした変化の影響を検出し評価するためには、南極海の長期的な観測が必要ですが、現状ではその観測が不十分であると言わざるを得ません。そのため、現在の状況を正しく把握し、将来の状態を予測し、社会全体の利益に対する政策と規制をサポートするために、持続的かつ協調された南極海観測システムを確立することが今まで以上に重要となっています。

SOOS Symposium 2023 Statement Media Release - Japanese
Nederlands
De Zuidelijke Oceaan vormt een cruciaal onderdeel van het wereldwijde klimaatsysteem. De Zuidelijke Oceaan regelt voor een groot deel de opname van door de mens veroorzaakte warmte en koolstof in de oceaan. Toch nemen we op dit moment kritieke veranderingen waar in de Zuidelijke Oceaan, zoals de record lage niveaus van zee-ijs, recordhoge temperaturen en dramatische verschuivingen in pinguïnpopulaties, naast andere opvallende veranderingen. Het chronische gebrek aan waarnemingen voor de Zuidelijke Oceaan vormt een uitdaging voor ons vermogen om de gevolgen van verandering te detecteren en te beoordelen. Daarom is het dringender dan ooit om een ​​duurzaam en gecoördineerd observatiesysteem voor de Zuidelijke Oceaan te hebben om zo inzicht te krijgen in de hui­­dige omstandigheden, om voorspellingen te doen over toekomstige staten en om ­beleid en regelgeving te ondersteunen ten behoeve van de samenleving.

русский

Южный океан является ключевым компонентом глобальной климатической системы. Южный океан в значительной степени контролирует процесс поглощения океаном тепла и углекислого газа вызванных деятельностью человека. Тем не менее, в настоящее время мы наблюдаем критические изменения в Южном океане, которые, среди других значительных изменений, проявляются также в рекордно низких уровнях морского льда, рекордно высоких температурах и кардинальных изменениях в популяциях пингвинов. Хроническая нехватка наблюдений за Южным океаном ограничивает нашу способность обнаружить и оценить последствия таких изменений. Поэтому сейчас более актуально, как никогда, иметь устойчивую и скоординированную систему наблюдений за Южным океаном, чтобы сформировать понимание его текущих условий, способствовать прогнозированию будущих состояний и оказывать поддержку в создании правил и норм на пользу общества.